FAQs Photos Video Amenities

Notice of Nondiscrimination

This facility complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

This facility does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

This facility:

If you need these services, contact the facility’s Administrator/Civil Rights Coordinator.

If you believe that this facility has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance by mail, over the telephone, or by facsimile with the facility’s Administrator/Civil Rights Coordinator.

You can file a grievance in person or by mail or fax. If you need help filing a grievance, the facility’s Administrator/Civil Rights Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1-800-868-1019
800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Spanish/Español

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Vietnamese/Tiếng Vit

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Marshallese/Kajin Ṃajōḷ

LALE: Ñe kwōj kōnono Kajin Ṃajōḷ, kwomaroñ bōk jerbal in jipañ ilo kajin ṇe aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Kaalọk 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Chinese/繁體中文

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Lao/ພາສາລາວ

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Tagalog/Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Arabic/العربية

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-800-864-0372 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-800-285-1131).

German/Deutsch

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

French/Français

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Hmong/Hmoob

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Korean/한국어

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131)번으로 전화해 주십시오.

Portuguese/Português

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Japanese/हिंदी

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131)まで、お電話にてご連絡ください。

Hindi/हिंदी

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131) पर कॉल करें।

Gujarati/ગુજરાતી

સુચના: જો તમે ુજરાતી ોલતા , તો નિ:ુલ્ક ાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ ે. ોન કરો 1-800-864-0372 (TTY: 711/1-800-285-1131).

Effective October, 2016.
Source: HHS Office for Civil Rights